Home » Noticies » Noticia actual

06/10/2008

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA

Senyor,

Reunida la Junta Directiva el passat dia 23 de Setembre del 2008 es va acordar la convocatòria de les eleccions, per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent.  

Seguint el procediment electoral del reglament de règim intern de l’Associació, en la data d’avui queda obert el procés electoral i per tant les eleccions tindran lloc el proper dia 15 d’Octubre en el local de l’Associació.     

Salvador Seriols Sibila

Secretari 

Manresa a 30 de Setembre 2008                                

 Article sobre el procediment electoral, segons el reglament de règim intern de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent. 

Article 15- Per realitzar les eleccions per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva s’haurà de procedir de la forma següent:         

A/ El Secretari convocarà Assemblea General per la celebració d’eleccions        per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva amb 30 dies d’anticipació a la data assenyalada. 

B/ A partir de la data d’aquests trenta dies d’anticipació els que vulguin presentar candidatures tindran un plaç de 15 dies per fer-ho per escrit amb l’aval signat de 10 socis davant la Mesa Electoral que estarà composada per l’actual i/o vigent President i Secretari. 

C/ D’aquest mateix plaç gaudirà la Mesa Electoral per publicar al tauler d’anuncis de l’entitat, el cens dels socis amb dret de vot d’acord amb els requisits esmentats a l’article 27 dels Estatuts. 

D/ Aquell soci que no estigui inclòs en el cens electoral tindrà un plaç de 8 dies per presentar al·legacions, a comptar de la finalització del termini de 15 dies de la publicació del cens. La Mesa Electoral haurà de resoldre les al·legacions presentades presentades en l’improrrogable termini de dos dies essent la seva resolució definitiva. 

E/ Un cop finalitzat el termini per la presentació de les candidatures, la Mesa tindrà un termini de 8 dies per acceptar-les o rebutjar-les  motivadament publicant totes les que hi hagin al tauler d’anuncis de l’Associació pel coneixement dels socis, essent la seva resolució definitiva. 

F/ El dia assenyalat per la celebració de l’Assemblea General per la celebració d’eleccions, es constituirà en primer terme l’Assemblea d’acord amb els Estatuts, seguidament es procedirà a la celebració de les eleccions que ho seran per vot secret dipositat en una urna electoral. 

G/Finalitzada la votació de tots els assistents a l’Assemblea, el Secretari procedirà al recompte dels vots i a la proclamació dels nous càrrecs electes.   

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55