Home » Noticies » Noticia actual

05/04/2013

Les associacions d’empresaris dels polígons de Manresa, juntament amb el suport de la Cambra de Comerç de Manresa han impulsat una reivindicació en el sentit de demanar a l’Ajuntament una modificació de les polítiques fiscals que rebaixi la pressió impositiva que han de suportar les empreses. La Cambra dóna suport a la posició que mantenen les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Bufalvent, Els Comtals, Els Dolors, El Pont Nou i Els Trullols, que creuen que l’Ajuntament no afavoreix prou l’activitat industrial a la ciutat de Manresa. La petició se centra en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en el que l’Ajuntament té marge de maniobra ja que pot establir diferents coeficients, índexs i recàrrecs, a més de bonificacions per a determinades activitats.

 

Segons un anàlisi fet per la Cambra, Manresa, a diferència d’altres municipis similars, es troba a la banda alta pel que fa a la recaptació per IAE. En els darrers anys, i malgrat la difícil situació per la que passen la majoria d’empreses, els coeficients per IAE han anat augmentant progressivament. L’any 2012, la recaptació per aquest impost va suposar el 4,23% del pressupost municipal, sumant un total de 3.385.000 euros. Els coeficients per IAE a Manresa el 2013 se situen entre el 2,73 i el 2,2%. El de la categoria en què s’inclouen les activitats industrials, que és del 2,37%, és superior al de ciutats com Terrassa (1,8), Sabadell (2,1), Cerdanyola (2) o Mataró (1,8).

 

Aquestes entitats consideren que una rebaixa de la pressió fiscal podria ser útil per conservar i atraure inversions a la ciutat, i que l’Ajuntament de Manresa hauria d’incidir en les polítiques fiscals com a mesura per atraure o retenir empreses a la ciutat tal i com ho estan fent altres municipis propers. En el cas concret de l’IAE, els municipis tenen la potestat d’establir bonificacions per a empreses que compleixin determinats requisits, com la utilització o producció d’energies renovables, disposar de transport col·lectiu per als treballadors o per tractar-se de sectors en crisi. A Manresa, les bonificacions només s’utilitzen de forma anecdòtica, aplicant un 10% en empreses que tinguin un pla de transport col·lectiu.

 

Sobre l’IAE

L’Impost d’Activitats Econòmiques és el fet imposable de l’exercici d’activitats econòmiques en territori nacional. Es regula per la Llei d’Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de caràcter estatal, si bé es tracta d’un impost cedit als ajuntaments. Les entitats locals, per mitjà de les seves ordenances, poden establir diferents coeficients, índexs i recàrrecs, i per tant tenen una repercussió directa en la quota tributària final. Els ajuntaments també tenen marge per definir i classificar les categories de carrers i per aplicar bonificacions que beneficiïn determinades activitats.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55